Hoitokoti Kangaskartano Oy

Kokkolantie 659

44740 KEITELEPOHJA
Puh. 044 2810 869

 

Sähköposti: kangaskartano@kangaskartano.com

 

Hoitomenetelmissä isossa roolissa yhteisöllisyys ja yksilöllisyys

Hoitokoti Kangaskartanossa työskennellään suurella sydämellä. Jaamme yhdessä ilot ja surut. Hoitomenetelmissämme on yhteisöllisyys isossa roolissa, vaikka asioita tehdään yksilön tarpeet huomioiden. Päihdeongelma on monitahoinen ongelma, johon ei ole yhtä ainoaa päihteettömyyteen johtavaa ratkaisua. Yhdistämmekin hoitotyössä useita menetelmiä. Työmenetelminä käytämme kognitiivista ja ratkaisukeskeistä työtapaa.

Kognitiivinen ja ratkaisukeskeinen työtapa

Ratkaisukeskeisellä työotteella pyrimme yhdessä asiakkaan kanssa löytämään hänen piilevät positiiviset voimavaransa. Nämä omat voimavarat auttavat kuntoutumisessa. Kognitiivisella lähestymistavalla pyritään muuttamaan ajatusmallien kautta arvomaailmaa ja käyttäytymistä, kohti päihteetöntä elämää.

Yhteisöhoito

Yhteisöhoidossa opettelemme elämisen taitoa. Kuinka hoidetaan itseä ja toipumista tukevia asenteita. Yhteisöhoidossa henkilökunta ja asiakkaat muodostavat yhteisön, joka tukee muutosta kohti päihteetöntä elämää. Vertaistuki on tärkeää, sillä oppiminen on sosiaalinen prosessi, missä toisen ihmisen tuki tuo vahvuutta. Yhteisön sisällä pyritään avoimeen kommunikaatioon ja monisuuntaiseen vuorovaikutukseen.  Kuntoutuksessa on selkeät toimintamallit, viikkosuunnitelmat sekä päiväohjelma joita kuntoutujan odotetaan noudattavan. Kangaskartanon kaikki ohjeistukset ja noudatettava päivärytmi ovat nähtävissä yhteisten tilojen aulassa.

Vastuualueiden suorittaminen

Maanantaisin kokoonnumme yhteisökokoukseen jossa käymme läpi tulevaa viikkoa. Samalla jaamme kuntoutujien vastuualueet joihin kuuluu mm. siivousta, pyykinpesua, keittiövuoroja ja kiinteistönhoidollisia tehtäviä. Vastuualueet kiertävät, jolloin jokainen kuntoutuja pääsee osallistumaan monipuolisesti arjen toteuttamiseen. Pyrimme normaaliin arkeen johon kuuluu myös kotitöiden tekemistä. Kukin kuntoutuja huolehtii vuorollaan vastuualueensa suorittamisesta. Koska päivärytmin noudattamisella ja vastuualueiden tekemisellä on suuri merkitys kuntoutumisessa (toimintakyvyn arviointi) annetaan siitä palautetta suoraan asiakkaalle ja lähettävälle taholle. Asiakkaan aktiivinen toiminta ja yhteisön hyväksi työskentely luo yhteen kuuluvuuden tunnetta ja toimii yhtenä sosiaalisen kuntoutuksen elementtinä.

Verkostotyö ja vertaistukiryhmät

Teemme yhteistyötä lähettävän tahon kanssa unohtamatta asiakkaan sosiaalisia suhteita. Toimivat suhteet omaisiin ja ystäviin ovat iso osa tasapainoista päihteetöntä elämää.

Kangaskartanolta käydään lähipaikkakuntien AA-ryhmissä. Suosittelemme kaikille kuntoutujille osallistumista ainakin yhteen talon ulkopuoliseen AA-ryhmään. Osallistumien on kuitenkin aina vapaaehtoista.

Keskustelut, luennot, toiminnalliset ryhmät ja liikunta

Yksilökeskustelut ohjaajan kanssa ovat tärkeä osa kuntoutusta. Kuntoutusta ja uuden elämäntavan hallintaa vahvistavat kirjalliset tehtävät joita hyödynnetään keskustelujen aikana. Keskusteluja on vähintään kerran viikossa. Käytännössä keskusteluja käydään kuitenkin enemmän kun asioita järjestellään ja viedään eteenpäin.
Arkisin hoitokodilla pidetään joko mielenterveyteen, päihteettömyyteen, terveyteen tai arjen hallintaan suuntautuva luento. Yhteisö voi vaikuttaa luentojen sisältöön ja keskusteluun nostetaan usein ajankohtaisia asioita. Myös toiminnalliset ryhmät ovat osa yhteisöhoitoa. Ryhmissä harjoitellaan sosiaalisia taitoja ja opetellaan uusia itseilmaisun keinoja.  Liikuntaa harrastamme mahdollisuuksien mukaan. Päivät aloitetaan lyhyellä aamukävelyllä rantaan, kesto noin 30 min. Hoitokoti Kangaskartanolla on vapaa-ajan viettoon tarkoitettu tila jossa on biljardipöytä. Harkitusti käytämme myös lähikuntien tarjoamia liikunta- ja ulkoilupalveluja.

Viiden pisteen korva-akupunktiohoito ja -magneetit

Viiden pisteen korva-akupunktiota voidaan käyttää päihdekuntoutuksen aikana kaikissa toipumisen vaiheissa. Korva-akupunktio on todettu hyväksi hoitomuodoksi akuuttien vieroitusoireiden hoidossa sekä raittiuden tukemisessa.

Jatkohoidon suunnittelu

Laadimme yhdessä avopalvelujen kanssa jatkohoidon suunnitelman, joka tukee päihteetöntä elämää myös kuntoutuksen jälkeen.

Ahonkartanon asumisyksikkö

Ahonkartano on päihdehuollon asumispalveluja tarjoava asumisyksikkö Viitasaarella. Ahonkartanon asumispalvelut on tarkoitettu jatkokuntoutuspaikaksi Hoitokoti Kangaskartanon päihdekuntoutujille.

Päihdekuntoutuksen aikana asiakas voi hakea Ahonkartanon asumispalveluihin. Hakemuksia saa toimistosta. Ahonkartanolla asiakkaalle laaditaan palvelusuunnitelma, jossa sovitaan asumispalvelujen menetelmät ja tavoitteet. Asiakkaan tulee sitoutua suunnitelmaan ja olla aktiivinen toimija oman elämänhallinnan parantamiseksi.

Ahonkartanolla asuminen edellyttää päihteettömyyttä.

Navigaatio